Zasady lombardowej pożyczki

Zasady lombardowej pożyczki

Jednym ze sposobów pozyskania gotówki jest wizyta w lombardzie. Zabezpieczeniem takiej pożyczki jest zastaw na rzeczy ruchomej, bądź na pewnych prawach zbywalnych np. akcjach lub obligacjach. Oczywiście rzecz ruchoma musi przedstawiać pewną wartość aby stać się atrakcyjnym

Udzielenie pożyczki poprzedza spisanie umowy. Umowa taka zawiera dane klienta, wysokość udzielonej pożyczki, formę zastawu wraz z jego opisem, termin zwrotu pożyczki oraz wszelkie opłaty związane z obsługą pożyczki, jak też dokładną kwotę wykupu zastawu i podpisy stron umowy. W wypadku, gdy pożyczkobiorca nie zgłosi się w określonym terminie po odbiór zastawu, bądź nie skontaktuje się np. w celu odroczenia zastaw staje się własnością lombardu i trafia do sprzedaży.

Bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów

W historii naszej działalności nie mieliśmy przypadku zniszczenia lub zagubienia powierzonego nam mienia. Mamy świadomość ze każdy zastaw nawet o małej wartości pieniężnej  może mieć wielką wartość sentymentalną. Do przedmiotów należących do naszych klientów podchodzimy rzetelnie, przechowując je z należytą starannością, w odpowiednich warunkach.

Ochrona danych

Zgodnie z prawem, obowiązuje nas całkowita dyskrecja, ochrona danych osobowych i tajemnica zawartych umów. Jeżeli klient nie postanowi inaczej, zastaw oraz informacje o pożyczce nie zostaną ujawnione nawet członkom jego rodziny.

Zasady udzielania pożyczki

1. Dokumenty
Umowę pożyczki sporządzamy na podstawie jednego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy należące do Pożyczkobiorcy.
2. Zastaw
Jedynym kryterium uzyskania pożyczki jest zastaw, który musi być własnością Pożyczkobiorcy. Zapewniamy minimum formalności oraz maksymalnie wysoką wycenę zastawu, który jest zabezpieczeniem pożyczki.
3. Pożyczka
Udzielamy pożyczki, której wysokość nie może przekroczyć maksymalnej wartości zastawu. Termin spłaty pożyczki określa Pożyczkobiorca. Warunki pożyczki tj. prowizja, termin itd. uzgodnione między Pożyczkobiorcą, a Lombardem, określa umowa pożyczki. Nie pobieramy prowizji z góry. Uzgodniona kwota pożyczki wypłacana jest w całości do rąk własnych Pożyczkobiorcy.
4. Terminy
Umowę pożyczki standardowo zawieramy na okres od 4 do 31 dni kalendarzowych, z możliwością przedłużania na kolejne okresy. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji terminu spłaty pożyczki.
5. Prowizja
Wysokość prowizji od każdej udzielonej pożyczki uzależniona jest od wysokości kwoty pożyczki i terminu spłaty. Każdy dzień ma wpływ na wysokość prowizji. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji oprocentowania. Minimalna prowizja od zawartej pożyczki wynosi 10zł.
6. Zwrot pożyczki
Zwrotu pożyczki może dokonać Pożyczkobiorca, bądź osoba przez niego upoważnioną zwracając do Lombardu kwotę pożyczki wraz z prowizją do dnia oznaczonego w umowie.
7. Przedłużenie umowy pożyczki
Pożyczkobiorca, bądź osoba przez niego upoważniona może przedłużyć termin spłaty pożyczki wpłacając na rzecz Lombardu kwotę prowizji uzgodnionej w umowie. Przedłużenie umowy pożyczki jest jednoznaczne z przedłużeniem terminu odbioru zastawu. Potwierdzeniem przedłużenia umowy pożyczki jest nowa umowa pożyczki z uzgodnionym z Pożyczkobiorcą kolejnym terminem spłaty pożyczki. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość telefonicznego przedłużenia umowy pożyczki i wpłaty prowizji w uzgodnionym telefonicznie terminie.
8. Częściowa spłata pożyczki
Pożyczkobiorca może częściowo spłacić pożyczkę, wpłacając określoną kwotę pieniędzy i odbierając część zastawu zgodnie z wyceną dokonaną przez Lombard, a pozostałą część pożyczki przedłużyć na kolejny okres.
9. Przechowanie
Przedmioty pozostawione u nas są odpowiednio zabezpieczone i przechowywane w siedzibie firmy.
Po spłaceniu kwoty pożyczki wraz z prowizją określoną w umowie,
Pożyczkobiorca odbiera swój zastaw w umówionym terminie.
10. Brak spłaty pożyczki
W przypadku braku spłaty pożyczki bądź przedłużenia jej na kolejny termin, jak również braku jakiegokolwiek kontaktu ze strony Pożyczkobiorcy, zastawione przedmioty zgodnie z umową przechodzą na własność Lombardu i zostają wystawione do sprzedaży. Wszelkie roszczenia pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Lombardem, zarówno w kwestii pożyczki jak i zastawu wygasają.
11. Inne
W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.